Lakossági felhívás

E z ú t o n  t á j é k o z t a t j u k  T i s z t e l t  Ü g y f e l e i n k e t ,  h o g y 

2 0 2 0 . n o v e m b e r  1 6. -t ó l  s z e m é l y e s  ü g y i n t é z é s r e 

cs a k  k ü l ö n ö s e n  i n d o k o l t  e s e t b e n ,
i d ő p o n t e g y e z t e t é s  u t á n  v a n  l e h e t ő s é g .

 

Időpontot  kérni  az  alább  felsorolt  elérhetőségeken  lehet:

Az  ügyek  intézésére  továbbra  is  lehetőség  van  elektronikus  úton .

Ügyfeleinknek  lehetőségük  van  továbbá  az  ügyintézéssel  kapcsolatos kitöltött  nyomtatványok, postai  megkeresések,  hulladékgyűjtő  matricák leadására  ügyfélszolgálati  irodáknál  kihelyezett  postaládába,  zárt, megcímzett,  vevőazonosítóval  ellátott  borítékban.

El é r h e t ő s é g e i n k :

M O S O N M A G Y A R Ó V Á R
T e l e f o n :

  • K ö z p o n t : 9 6 / 5 5 5 – 5 4 5
  • K ö z ü l e t i  ü g y f e l e k : 3 0 / 7 9 1 – 4 0 1 5
  • H á t r a l é k k e z e l é s: 3 0 / 7 9 1 – 4 0 1 6
  • S z á l l í t á s: 3 0 / 4 8 6 – 5 0 4 1
  • K o n t é n e r  r e n d e l é s:  3 0 / 2 0 0 – 1 0 9 9

E – m a i l :

  • K ö z p o n t i : i n f o @ k is a l f o l d i k h k . h u
  • K ö z ü l e t i ü g y f e l e k : k o z u l e t .s z a m l a z a s @ k is a l f o l d i k h k . h u
  • L a k o s s á g i ü g y f e l e k : l a k o s s a g .s z a m l a z a s @ k is a l f o l d i k h k . h u

L e v e l e z é s i  é s  ü g y f é l s z o l g á l a t i  c í m :
K is a l f ö l d i  H u l l a d é k g a z d á l k o d á s i  N o n p r o f i t K f t .
9 2 0 0  M o s o n m a g y a r ó v á r ,  E r k e l  F e r e n c  u t c a  1 0 .

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Next Post

Közlemény

csü nov 12 , 2020
A koronavírus-fertőzés megelőzése, lassítása érdekében az alábbi intézkedéseket léptetem életbe a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban: A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és Kirendeltségén (Újrónafő, Várbalog) a személyes ügyfélfogadás 2020. november 12. napjától előzetes időpontfoglalás alapján történik.   Előzetes időpontfoglalás az alábbi lehetőségek egyikén történhet: elsődlegesen közvetlenül ügyintézőinknél (Elérhetőségek: https://www.janossomorja.hu/kozos-onkormanyzati-hivatal/elerhetosegek/), e-mailben […]